Yếu tố di truyền quyết định trọng lượng cơ thể

Yếu tố di truyền quyết định trọng lượng cơ thể

Một nghiên cứu mới lần đầu tiên cho thấy có sự liên kết giữa đột biến gen trong một đoạn gen của hệ gen người với khả năng tăng nguy cơ thiếu cân. Tình trạng bị thiếu cân trầm trọng được xác định khi chỉ số khối cơ thể ở mức dưới 18,5. Đây là mức hiển thị tình...

19008043